ARTBIZZ VADEHAVET – nyt!

Partnerskabspuljen for 2019 er afsluttet.

Nye workshops om udvikling af din butik.
For kunstnere og andre kreative i Kulturregion Vadehavet, november 2019.

Tilskud på op til 75 % af kunstnerløn: 15-45.000 kr.

Prøv et nytænkende partnerskab i 1-100 dage!

profil, samarbejde, ledelse, kommunikation, produkt/service, virksomhedskultur mv.

Gratis support og vejledning

Gratis effektvurdering og dokumentation

Find inspiration - vejledning - og søg om tilskud her på siden!

KÆRE VIRKSOMHED!

> Har I hovedsæde eller filial i Esbjerg, Fanø, Tønder eller Varde Kommune?

> Har I udfordringer inden for samarbejde, service, produktudvikling, kommunikation, ledelse, indretning, firmasang, profilering eller events?

> Vil I afprøve et partnerskab med fx en professionel musiker, skuespiller, billedkunstner, forfatter med innovationserfaring?

KÆRE KUNSTNER!

> Er du aktiv musiker, billedkunstner, skuespiller, forfatter mv.?

> Har du erfaring med udvikling og innovation i virksomheder ved hjælp af dine kunstneriske redskaber og metoder – og parat til at udfordre dig selv?

> Vil du finde en privat eller offentlig virksomhed med adresse i Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommune og starte et målrettet partnerskab?

Artbizz Vadehavet 2018 – case 1    →

Specialcentret i Ribe og billedkunstner Karsten Auerbach fortæller om deres partnerskab. Se og hør, hvordan medarbejderne fandt nyt perspektiv ift. at inddrage forældrene til de handicappede børn på Specialcentret – og ændrede fokus i deres arbejde.

VEJLEDNING TIL ANSØGERE 

Artbizz VADEHAVET – OBS: Puljen er ikke længere åben!

Læs herunder om formål, tilskudsmuligheder og rammer – og søg tilskud til kunstnerløn.

Puljens overordnede formål

 • Artbizz VADEHAVET skal styrke innovation og udvikling for virksomhed og kunstner.
 • Artbizz VADEHAVET giver mulighed for at udforme og afprøve et nyt partnerskab/samarbejde mellem virksomhed og kunstner(e) om løsning af en opgave i virksomheden – med tilskud.
 • Artbizz VADEHAVET skal styrke den lokale kompetenceudvikling i Kulturregion Vadehavet.

Metoder
Operatøren Artbizz kan bistå med support til partnermatch og til partnerskabets målsætning, innovation, effektvurdering og dokumentation.

Det forventes, at de fleste kontakter og match skabes af kunstneren eller virksomheden selv, men Artbizz kan hjælpe virksomheder med kontakt til og match med en relevant kunstner, ex. musiker, skuespiller, billedkunstner, filmfolk, danser, forfatter etc.

Mulighed for tilskud

 • Der kan søges op til 75 % af udgiften til kunstnerløn, tilskud fra regionen kan udgøre 15-45.000 kr.
 • Tildelingsprocenten afhænger af projektets nytænkning.
 • Der skal budgetteres med 2-4.000 kr. til en praktikant/mentee. Beløbet er ikke løn, men en samlet sum til dækning af estimerede udgifter i forbindelse med praktikken.
 • Virksomheden finansierer alle øvrige omkostninger vedrørende kunstneren, fx materialer, transport, lokaler mv.
 • Der gives ikke tilskud til processer, der ligger før ansøgningstidspunktet.
 • Der tilstræbes en vis geografisk fordeling mellem Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner samt en vis spredning på kunstarter.

Projektvarighed
Et partnerskab kan vare fra 1-100 dage. Projektet skal afsluttes senest 31. december 2019. 

Hvem kan deltage?

 • VIRKSOMHEDER: Virksomheden skal ligge i Esbjerg, Fanø, Tønder og/eller Varde kommuner.
  Både små, mellemstore og store virksomheder kan deltage, private som offentlige.
 • KUNSTNERE: Puljen er for kunstnere med erfaring fra virksomhedspartnerskaber – primært kunstnere fra vadehavskommunerne. Kunstnere fra andre områder kan deltage, hvis de har bred partnerskabserfaring.
 • Partnerskaber skal være indstillet på at inddrage en lokal kunstner (som praktikant/mentee for kunstneren) i en del af processen. Artbizz kan bistå med kontaktformidling.

Baggrund for Artbizz VADEHAVET

Kulturregion Vadehavet
Kulturregion Vadehavet er et kulturelt samarbejde mellem de fire vadehavskommuner Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde. Kulturregionen har sammen med Kulturministeriet indgået Kulturaftale Vadehavet 2015-2018. Se eventuelt mere her: www.kulturaftalevadehavet.dk/

Kulturaftalen vil blandt andet:

 • ved partnerskaber med erhvervsliv, turisterhverv, foreninger og andre kommunale sektorer skabe inspirerende og kreative miljøer for at tiltrække og fastholde arbejdskraft og styrke bosætning, samt
 • ved hjælp af kunst og kultur skabe mere nytænkning og bedre innovationsprocesser sammen med vadehavsområdets virksomheder.

Artbizz er operatør for puljen

Kulturregion Vadehavet har engageret virksomheden Artbizz som operatør for puljen Artbizz VADEHAVET.

Artbizz har 18 års national og international erfaring med partnerskaber mellem virksomheder og kunstnere. Artbizz stiller netværk, support og viden til rådighed, bistår med effektvurdering og eventuelt partnerskabsmatch.

Kontakt
Ring, læg besked eller send en mail til Artbizz med dine spørgsmål – med information om, hvordan og hvornår vi kan kontakte dig, på: info@artbizz.dk & tel: 30238878.

Puljefrister og behandling af ansøgningen

 • Puljen er åben for ansøgninger – partnerskaber skal afsluttes inden 31. december 2019.
  Ansøgningen behandles, så snart vi modtager den, og I får svar senest 3 uger efter.
 • Artbizz behandler ansøgningerne i indkommen rækkefølge.
 • Beslutning om tilskud og tilskudsprocent tages af Kulturregion Vadehavet.


Hvordan indsendes ansøgningen?

 1. Virksomhed og kunstner(e) udformer og beskriver i fællesskab et partnerskabsprojekt inklusive budget.
 2. Virksomheden er den formelle ansøger. I er velkomne til at kontakte Artbizz og få gratis sparring til ansøgningen.
 3. Ansøgningsskema: findes HER!

Udbetaling af bevilling

 • Ved bevilling af tilskud til kunstnerløn modtager virksomhedens kontaktperson et bevillingsbrev med angivelse af tilskuddets størrelse, information om jeres kontaktpersoner i Artbizz og vejledning til, hvordan I bidrager til effektvurderingen.
 • Når virksomhedens kontaktperson har kvitteret for modtagelsen, kan projektet starte, og 90 % af tilskuddet udbetales til nemkonto, tilknyttet virksomhedens CVR.
 • Når projektet er afsluttet, skal virksomheden indsende afrapporteringsskema, regnskab og dokumentation for udbetaling af løn til den/de involverede kunstner(e) til Artbizz.
 • Når Kulturregion Vadehavet har godkendt det indsendte, udbetales de sidste 10 % af tilskuddet til virksomheden. Læs mere under ’Afrapportering og regnskabsaflæggelse’.

Formidling af projektet

 • Kulturregion Vadehavet lægger vægt på og forventer synlighed og presseomtale af projekterne og deres mål.
 • Af informationsmateriale og lignende skal det fremgå, at projektet har modtaget tilskud fra Kulturregion Vadehavet via Artbizz VADEHAVET.
 • Artbizz VADEHAVETs logo anvendes på materialet og findes HER!
 • Kulturregion Vadehavets logo anvendes på materialet og findes HER!
 • Tilskudsmodtager opfordres til at invitere repræsentanter for Kulturregion Vadehavet til relevante arrangementer i forbindelse med projektet. Eventuelle invitationer bedes indsendt til Artbizz, som formidler til relevante personer.
 • Partnerne skal være indstillet på at indgå aktivt i effektvurdering af projektet, medvirke i interviews over telefon og med video samt at stille fotos og andre materialer til rådighed som dokumentation til Kulturregion Vadehavets website, Artbizz’ website mv.

Ændringer i projektet

Hvis der sker væsentlige ændringer i projektet undervejs (f.eks. i budget, indhold, samarbejdspartnere eller tidsplan), skal ændringerne godkendes – kontakt hurtigst muligt Artbizz. Virksomheden kan i en sådan situation blive bedt om at indsende revideret budget og/eller projektbeskrivelse til Artbizz. Tilskuddet kan nedsættes eller bortfalde, hvis ændringerne ikke kan godkendes af Kulturregion Vadehavet.

Afrapportering og regnskabsaflæggelse

 • Skriftlig afrapportering sendes til Artbizz senest tre måneder efter projektafslutning – dog senest 31. december 2019.
 • Afrapporteringen foregår via et tilsendt afrapporteringsskema og skal suppleres med visuelt præsentationsmateriale/dokumentation i form af en lille video, fotos, artikler eller lignende, der egner sig til offentlig præsentation af projektet.
 • Regnskabet aflægges i en form, så det er direkte sammenligneligt med det ansøgte budget.

KULTURREGION VADEHAVET udbyder partnerskabspuljen ‘Artbizz VADEHAVET’ i 2019.
Se mere om Kulturregion Vadehavet.

VIRKSOMHEDEN ARTBIZZ er projektoperatør og din (gratis) sparringspartner i forhold til målsætning, model, ansøgning, match, effektvurdering og dokumentation.

KONTAKT ARTBIZZ: info@artbizz.dk og tel. 30238878